Vedtægter

Vedtægter for Islandshesteforeningen Fákur

§1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er “ISLANDSHESTEFORENINGEN FÁKUR”.
Foreningens hjemsted er Farum i Furesø Kommune.
Foreningen er medlem af Dansk Islandshesteforening (DI). Da DI er associeret medlem til Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, er foreningen underlagt disse foreningers love og bestemmelser.

§2 – Formål
Foreningens formål er at gennemføre aktiviteter, der medvirker til at øge viden og dermed forståelse for islandshesten og medvirke til at udvikle samarbejdet mellem hest og rytter for såvel skovtursrytteren som konkurrencerytteren.

§3 – Medlemskab
Stk. 1
Medlemskab står åbent for alle.
Et medlemskab omfatter et enkelt medlem eller en husstand.
Medlemskab er først gyldigt, når kontingentet er indbetalt via Sporti.
Stk. 2
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kassereren.
Der tilbagebetales uanset udmeldelsestidspunkt- ikke kontingent for den resterende periode.
Stk. 3
Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt vedkommende har handlet i åbenbar strid med foreningens formålsparagraf eller i tilfælde af kontingentrestance.
Eksklusion som følge af overtrædelse af foreningens formålsparagraf kan besluttes af bestyrelsen. Såfremt medlemmet inden fire uger bestrider rigtigheden af eksklusionen, vil spørgsmålet blive forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling.
Ved manglende betaling af kontingent i over en måned efter forfaldstid, vil der blive fremsendt en rykker med angivelse af en betalingsfrist på otte dage. Hvis restancen fortsat ikke betales ekskluderes medlemmet uden yderligere varsel.

§4 – Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling den 1. april. Ved indmeldelse betales for det pågældende kalenderår, uanset indmeldelsestidspunkt.

§5 – Generalforsamlingen
Stk.1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk.2
Generalforsamlingen afholdes hvert år ultimo februar. Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med en dagsorden, der mindst skal omfatte følgende punkter:
a) Valg af dirigent og referent.
b) Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
c) Godkendelse af regnskab og budget samt fastsættelse af kontingent.
d) Behandling af indkomne forslag.
e) Valg af formand, såfremt det er aktuelt
f) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
g) Valg af revisor og revisorsuppleant.
h) Eventuelt.
Bestyrelsen kan efter behov udvide dagsordenen med specielle spørgsmål til behandling/ afgørelse på generalforsamlingen.
Stk.3
Forslag/emner, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk.4
Indkaldelse af medlemmerne til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.
Stk.5
Kun de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer over 18 år har stemmeret. Hvert familiemedlemskab, dvs. hvert kontingent har én stemme under forudsætning af, at kontingentet er betalt.
Stemmeret, kan udøves med skriftlig fuldmagt. Hvert medlem må maks. medbringe en fuldmagt. Afstemningerne skal foretages skriftligt, hvis blot et af medlemmerne eller dirigenten forlanger det. Alle afgørelser træffes med simpelt flertal.
Undtagelser, der kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget:
a) Medlemseksklusion, der ikke skyldes kontingentrestance
b) Foreningens opløsning.

§6 – Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 1/4 af medlemmerne eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder formanden herom. Anmodningen skal motiveres med, hvilke emner der ønskes behandlet.
Stk.2
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foregå som til en ordinær generalforsamling og indkaldes med mindst 8 dages varsel og senest 4 uger efter, at formanden har modtaget anmodning herom.

§7 – Bestyrelse
Stk.1
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, der vælges særskilt og fra 4 til 7 andre medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år og kan genvælges. Der vælges to suppleanter for et år.
Stk.2
På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig og vælger kasserer.
Stk.3
Bestyrelsen leder foreningen ifølge dens vedtægter og træffer alle for foreningens drift, nødvendige beslutninger med simpelt flertal.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer – heriblandt formand – er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk.4
Bestyrelsen skriver referat fra hvert bestyrelsesmøde, der som minimum skal indeholde:
a) Oplysning om mødedeltagerne.
b) Bestyrelsens beslutninger med overslag over eventuelle økonomiske konsekvenser.
c) Eventuelle særstandpunkter fra enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Stk.5
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Udvalgene har altid reference til bestyrelsen, der har ansvar for udvalgenes resultater.

§ 8. Tegningsbestemmelser
Klubben tegnes i den daglige drift af enten formand eller kasserer, der kan træffe økonomiske dispositioner på vegne Islandshesteforeningen Fakur, herunder har adgang til klubbens konti via netbank. Kassereren og formanden har begge hver for sig ret til at betale udlæg over netbank.
Formanden og kassereren er i fællesskab ansvarlige for klubbens økonomi og skal påse, at foreningen ikke stifter gæld, samt at der på købstidspunktet ved køb på kredit er likvide midler til fuld betaling heraf. For så vidt angår økonomiske dispositioner, der overstiger 10.000 kr., kræves i hvert tilfælde underskrift af den samlede bestyrelse.

§9 – Information fra foreningen
Al kommunikation til medlemmer kan ske via e-mail, facebook eller via foreningens hjemmeside. Det er det enkelte medlems ansvar at sørge for, at foreningen altid har de korrekte kontaktoplysninger på medlemmet, samt at holde sig orienteret via hjemmeside, email og facebook.

§10 – Regnskab og revision
Regnskabet revideres før generalforsamlingen af revisor, der vælges for 1 år ad gangen og ikke må være medlem af bestyrelsen. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11 – Vedtægtsændringer og Opløsning
Beslutning om ændring af nærværende vedtægter og bestemmelser om foreningens opløsning kan kun finde sted på en generalforsamling, når forslaget herom forinden er fremsat skriftligt af et medlem eller af bestyrelsen og udførligt bekendtgjort i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.Foreningens opløsning skal vedtages på en generalforsamling jf. §5 stk5b.ved opløsning af foreningen betales alle udestående forpligtigelser, Hvis der herefter er midler til overs, tilfalder disse et almennyttigt formål, som bliver besluttet på den generalforsamling, hvor opløsningen af foreningen blev vedtaget.Vedtægtsændringer, opløsning af forening eller tilslutning til andre foreninger eller forbund kan kun besluttes med mindst 2/3 majoritet.——————————————————————————–

  • Vedtaget på generalforsamlingen i Farum den 2. december 1984
  • Revideret den 1. december 1985
  • Ændret og revideret på bestyrelsesmøde den 11. maj 1998
  • Ændret og revideret på generalforsamlingen den 19. februar 2002
  • Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 31. marts 2003
  • Ændret på generalforsamling den 20. februar 2014
  • Ændret på generalforsamlingen den 20. april 2021